Wat wij geloven

DE AUTORITEIT VAN DE BIJBEL

Wij geloven dat de Bijbel door God geïnspireerd is en dat het de gezaghebbende levensregel en praktijk voor alle Christenen moet zijn. We geloven dat de Schriften vervuld kunnen worden en niet verbroken mogen worden. Wij geloven dat het Oude Testament het type en de schaduw was van betere dingen die zullen komen en dat het Nieuwe Testament de perfecte uitdrukking is van Gods wil en karakter zoals uitgedrukt door Jezus Christus. De brieven zijn de uitdrukking van wat Christus voor ons heeft gedaan en door ons wil doen. (2 Tim. 3:16-17; Heb. 1:1-3; Joh. 10:35; Mat. 5:19, 19:17; 1 Joh. 2:3-4)

DE EEUWIGE GODHEID

Wij geloven dat God een Drie-eenheid is: daarom zijn Vader, Zoon en Heilige Geest even Goddelijk en daarom evenzeer God (1 Joh. 5:7-8; Mat. 1:20-25; 2 Kor. 13:14)

DE MENS EN HET OORSPRONKELIJK DOEL

Wij geloven dat de mens naar het beeld van God was geschapen en dat zijn doel was om heerschappij te hebben over alle werken van Gods handen. (Gen. 1:26)

GEESTELIJKE WEZENS: SATAN, DEMONEN EN ENGELEN

Wij geloven dat er een letterlijke duivel (satan) is en dat hij de tegenstander van God en de mens is en dat er geestelijke wezens zijn die bekend staan als demonen en engelen. (1 Pet. 5:8, Mat. 8:16, Marcus 16:17; Hebr. 1:7, 1:13-14)

DE VAL VAN DE MENS

We geloven dat door vrijwillige ongehoorzaamheid de mens van volmaaktheid is weggevallen. (Rom. 5:12)

ZONDE

Wij geloven dat alles wat niet uit geloof is, zonde is en dat onze zonde is vergeven en ons niet wordt toegerekend. We geloven dat als we zondigen, we een voorspraak hebben bij de Vader, Jezus Christus, Die ons van alle ongerechtigheid zal reinigen. (Rom. 4:8; 6:14; 14:23; 1 Joh. 1:9 - 2:1)

REDDING

Wij geloven dat terwijl wij nog zondaars waren, Christus voor ons stierf, de genade ondertekenend voor allen die in Hem geloven, en dat wij geen gerechtigheid hebben (van onszelf) en tot God moeten komen om de gerechtigheid van Christus te pleiten als onze enige rechtvaardiging. (Joh. 3:16; Rom. 5:8; Ef. 2:8)

HEILIGING

Wij geloven dat Christus onze heiligmaking is en wij geheiligd zijn omdat wij Hem ontvangen, en dat we groeien in genade als we groeien in Christus en daarom steeds groeien in heiligheid van het leven. (1 Kor. 1:30; 1 Thess. 4:3; 2 Thess. 2:13; 1 Petr. 1:2; 2 Petr. 3:18)

BEKRACHTIGING DOOR DE HEILIGE GEEST

Wij geloven dat de Heilige Geest de gelovigen kracht geeft om een leven te leven dat God behaagt, om de werken van Christus te doen en om in de behoeften van de hele mensheid te voorzien. (Joh. 14:12; 16:7-16; Hand. 1:8)

GENEZING IN DE VERZOENING

Wij geloven dat goddelijke genezing de kracht van God is om de zieken te genezen, dat genezing (zowel geestelijk als fysiek) voor elk persoon is inbegrepen in het zoenoffer van Christus, en dat het Gods wil is voor elke Christen om een ieder op elk moment te kunnen genezen. (Ps. 103: 2; Jes. 53:4; Matt. 8:16-17; 1 Petr. 2:24; Joh. 14:12)

DE KERK - ZIJN LICHAAM

Wij geloven dat de kerk (op aarde) bestaat uit allen waarin de Geest van Christus woont en dat de kerk het lichaam van Christus op aarde is en in alle dingen in Hem moet opgroeien. (Rom. 8:9; Ef. 1:23; 4:12-16)

DE BEDIENING

Wij geloven dat God naar behoren opgeroepen en uitgeruste personen heeft aangewezen en ingesteld om te functioneren als de opzieners van het lichaam van Christus (de kerk) op aarde, en dat deze personen belast zijn met de uitrusting en opbouw van de heiligen tot het moment dat de kerk is opgegroeid in het beeld van Christus. (Ef. 4:11-15; Hand. 20:28; 1 Petr. 5:1-3)

HET OORDEEL

Wij geloven dat het oordeel van God aan Jezus is doorgegeven. Dat God op dit moment niemand oordeelt. Er is een dag des oordeels, maar het is niet vandaag. (Joh. 5:22; 12:47-48; Hand. 17:30-31; 1 Kor. 6:2)

GELOOF IN GOD

Wij geloven dat we geloof naar God toe moeten hebben op basis van de beloften van God en dat de vervulling van die beloften gebaseerd is op Gods trouw. We geloven dat we geloof in God moeten hebben en niet in ons geloof. Ons geloof is dat God Zijn Woord heeft gehouden en zal houden. (Marc. 11:22-23; Hebr. 6:1; 11:11; 2 Tim. 2:13)

GENADE EN BEKERING VAN DODE WERKEN

Wij geloven dat de genade die door Jezus Christus is gekomen, tot allen wordt uitgebreid opdat zij in Hem mogen geloven. Wij geloven dat deze genade zowel de gelegenheid als het vermogen is aan de mens gegeven om zich te bekeren en zich tot Christus te wenden voor de vergeving van zonden. Wij geloven dat berouw van dode werken ook het nalaten van alle werken omvat waarvan men denkt dat ze gunst of redding van God verdienen. (Joh. 1:16,17; Rom. 11:6; Hebr. 6:1; 9:14)

HET KONINKRIJK VAN GOD

Wij geloven dat het Koninkrijk van God is wat Jezus predikte en demonstreerde en dat we Zijn bediening op dezelfde manier en met dezelfde resultaten moeten voortzetten. We geloven ook dat we het Koninkrijk van God op aarde moeten bevorderen tot het moment dat Christus ons zal vragen om in de vreugde van onze Heer binnen te gaan. (Marc. 1:15; Luc. 4:43; Luc. 9:60-10:11; Hand. 8:12; 19:8; 20:25; 1 Kor. 4:20; 2 Thess. 1:5; Mat. 25:19-23)

DE CHRISTELIJKE MISSIE

Wij geloven dat de Christelijke Missie is om: God lief te hebben in gedachte, woord en daad & om je naaste lief te hebben als jezelf, wat wordt beoefend door voor hen te doen zoals je voor jezelf gedaan zou hebben. Je liefde voor God en de mens zal worden aangetoond door discipelen van de Heer Jezus Christus te reproduceren, zowel in eigen land als in vreemde landen door elke Bijbelse methode. (Mat. 7:11-29; Mat. 28:18-20)