Blog

Blog

Hieronder verschijnen regelmatig blogs geschreven door Curry of andere JGLM'ers. Heeft u zelf een stuk geschreven in de lijn van het JGLM onderwijs en zou deze met anderen willen delen? Dan kunt u ons uw eigen stuk per e-mail sturen zodat we deze (desgewenst geanonimiseerd) hieronder kunnen plaatsen.

172 

5 december 2017 - 

 

Nieuwe Mens = Nieuw Leven

 

Ik geloof niet dat er iemand is die zo diep in de waarheid van de Bijbel omtrent de “Nieuwe Mens” is gedoken als God zou willen. De apostel Paulus predikte de waarheid van de Nieuwe Mens (ook bekend als de Nieuwe Schepping) gedurende zijn hele bediening. Hij zei dat hij het mysterie predikte dat verborgen was sinds de grondlegging van de wereld. Hij zei ook dat het mysterie verborgen was omdat de prinsen van deze wereld Jezus niet hadden gekruisigd als ze hadden geweten wat die kruisiging teweeg zou brengen.

Hoe meer ik studeer en mediteer op de teksten die gaan over wat Jezus bereikt heeft voor ons en in ons, des meer ik vastbesloten ben om alles uit te leven waar Hij voor stierf om in te voorzien. De redding die Jezus geeft is veel meer dan enkel “de hel missen”.

We zijn de enige wezens op aarde die kunnen zeggen dat onze God en Schepper ook echt in ons woont. Het feit dat God maar zelfs met ons wil communiceren is al bijna onbegrijpelijk. In feite is de enige manier om het te kunnen begrijpen als het ons geopenbaard wordt door onze Hemelse Vader.

De vleselijk denkende mens kan alleen bedenken dat God ons redt zodat “we naar de hemel gaan als we sterven.” Ze kunnen de volledige uitwerking niet begrijpen van God die in ons woont en in ons wandelt en in ons spreekt (2 Kor 6:16-18).

Bijna elke kerk herinnert continu iedereen dat we hier zijn om God te aanbidden. Velen zeggen zelfs dat ze hier zijn “om Hem te kennen en Hem bekend te maken”. Maar ze zijn ook de eersten om te zeggen dat we God niet volledig kunnen kennen. Ze presenteren Hem altijd als zijnde boven ons begrijpen. Wederom wil ik zeggen dat de enige manier waarop je ooit God zult “begrijpen” is doordat hij Zichzelf aan jou openbaart.

Het mooie is dat Hij jou die openbaring wil geven en als je die ooit echt krijgt, dan krijg je die door te zien dat Jezus in de Bijbel ons God openbaart. Omdat er zo’n breed beeld is van de ervaring van mensen ben ik het meer als een spectrum gaan zien. Laat me dit uitleggen. Iedereen weet dat als je een Schriftgedeelte leest je er iets van ontvangt. Als je een jaar later teruggaat naar diezelfde passage dan begin je het iets anders te zien. Wat ik daarmee bedoel is dat je niveau van ervaring en geestelijke volwassenheid je in staat stelt om de schrift met meer helderheid of inzicht te zien. Dat betekent niet dat elke keer dat je de Bijbel leest het iets anders zegt. Het betekent dat elke keer als je het leest je meer ontvangt. Dat is wat ik bedoel met “het spectrum van Bijbelse ervaring.”

Sommige dingen zien sommige mensen niet in de Schrift. Ook al is het voor anderen zo eenvoudig als het zijn kan. Het verschil ziet hem niet in de Schrift maar in het niveau van geestelijke ontwikkeling van de persoon die het leest.

Terwijl ik de brieven van Paulus bestudeer, vooral die aan de Efeziërs, Filippenzen en Kolossenzen, zie ik diepten van de werkingen van God in individuele gelovigen die maar weinigen ooit hebben ervaren. Ik begon te zien dat Gods doel in Christus was om een nieuw ras van wezens te scheppen (2 Kor. 5: 17-18) op deze aarde. Ik zie dat Christus daadwerkelijk stierf om ons een manier te geven om zijn Geest te ontvangen en daardoor de feitelijke woonplaats van God Zelf te worden.

Gods hele plan was om Zijn Geest in ons te krijgen zodat wij een geheel nieuwe soort mensen zouden worden. “Een soort wezen dat nooit eerder bestond”, is hoe een letterlijke vertaling het omschrijft.

Jezus kwam en predikte het Koninkrijk van God. Hij zei (en Hij droeg de discipelen op om te zeggen) “Het Koninkrijk van God is nabij”. Jezus kwam om het Koninkrijk van God aan te bieden, uit te leggen en te demonstreren. De principes die Hij leerde waren de wetten van het Koninkrijk, om uit te leggen hoe het Koninkrijk werkt. Zijn boodschap was hoe te leven en te functioneren in het Koninkrijk van God. Om de een of andere reden heeft de kerk alles in de toekomst geplaatst. Hoewel er een toekomstige vervulling van het Koninkrijk is en zal zijn, moeten we begrijpen dat we nu in het Koninkrijk kunnen en moeten functioneren! Goddelijke genezing is geen functie van de aarde. Het is een functie van het Koninkrijk. Wanneer we genezing bedienen zoals we dat zouden moeten doen, is het een functie van Gods Koninkrijk dat strijdt tegen het "koninkrijk" van duisternis.

Als een persoon ziek is, hebben ze een demonstratie van het leven in het Koninkrijk nodig. Het leven in het Koninkrijk is leven in de Geest. Jezus predikte geen koninkrijk dat niet bereikt kon worden. Hij vertelde de mensen hoe ze het Koninkrijksleven hier en nu moeten leven. Zijn leven was een leven in het Koninkrijk. Hij leefde in deze wereld maar was niet van deze wereld. Hij werd niet beperkt door de natuurlijke wetten van dit aardse rijk. Hij leefde door geloof, net zoals wij door geloof moeten leven.

Hij sprak tegen bomen, hij sprak tegen de wind en de golven. Hij beval vissen om zijn belastinggeld te verschaffen. Hij sprak tegen demonen en ze gehoorzaamden. Hij sprak tegen ziekte en kwalen en ze verlieten de mensen. Zijn leven was een demonstratie van hoe wij moeten leven en functioneren in het Koninkrijk van God. Zijn discipelen vroegen Hem om hun geloof te vergroten en Hij antwoordde: "Als u geloof hebt als een zaad zult u spreken” (Matt. 21:21). Toen we opnieuw geboren werden ontvingen we een nieuw soort leven. Dit leven was een leven in de Geest en het was een leven van de Geest. Wanneer we leren dat het leven in het Koninkrijk zonder ziekte of kwalen is, een leven zonder gebrek, een leven van kracht en vaardigheid voorzien bij de Geest die in ons woont, dan zullen we beginnen te zien dat deze “nieuwe soort” begint te verschijnen. We zullen een nieuw ras wezens zien die zich openbaren als “Zonen Gods”.

Zij zullen zonen zijn die geopenbaard worden om de overwinning te bekrachtigen waar Jezus voor stierf. Het zullen zonen zijn die zullen wandelen zoals Jezus wandelde op alle terreinen van het leven.

Ze zullen niet langer ziek en genezen worden, om daarna weer ziek te worden. Ze zullen leren, weten en wandelen in het ware goddelijke leven dat goddelijke gezondheid omvat. Ze zullen weten dat God hun Vader en hun Voorziener is en ze zullen hebben wat ze nodig hebben wanneer ze het nodig hebben. De wereld zal hen verwonderd aankijken, niet begrijpend hoe deze groep mensen niets lijkt te hebben en toch alles heeft wat ze nodig hebben en willen. Wanneer dit nieuwe ras van Christenen opkomt, zullen ze beginnen vrede te brengen op de fysieke aarde die al zo lang is gebonden onder de banden van corruptie die letterlijk de aarde doet kreunen en om hulp doet roepen.

Dit nieuwe ras van Christenen zal niet langer van nederlaag spreken, zij zullen altijd Gods Woord van Overwinning spreken! Ze zullen God verheerlijken terwijl ze spreken en handelen namens Hem. Ze zullen Hem vertegenwoordigen op dezelfde manier als zijn Zoon Jezus Hem vertegenwoordigde.

Ze zullen alles gaan geloven wat de Schrift verklaart waar te zijn. Ze zullen weten dat ze meer dan overwinnaars zijn. Ze zullen God constant danken die ons ALTIJD in Christus Jezus laat zegevieren. Zij zullen weten dat, zoals Hij IS, ZO ZIJN ZIJ IN DEZE WERELD! Zij zullen op zieken de handen leggen en de zieken zullen herstellen.

Deze dingen worden zelfs nu gezien in diegenen die de Schrift geloven en in die waarheid wandelen. We zien zelfs dat dit nu gebeurd. En het wordt alleen maar sterker en sterker.