Blog

Blog

Hieronder verschijnen regelmatig blogs geschreven door Curry of andere JGLM'ers. Heeft u zelf een stuk geschreven in de lijn van het JGLM onderwijs en zou deze met anderen willen delen? Dan kunt u ons uw eigen stuk per e-mail sturen zodat we deze (desgewenst geanonimiseerd) hieronder kunnen plaatsen.

168 

24 januari 2018 - 

 

Geschapen naar Zijn beeld

 

Kolossenzen 3:9-10: Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.

In deze passage vertelt de apostel Paulus de Christenen van Kolosse dat, omdat ze nieuwe creaties zijn, ze ook dienovereenkomstig moeten handelen. Hij laat ons ook een van de verbazingwekkende geheimen over de nieuwe schepping zien.

De nieuwe schepping, de nieuwe mens (de nieuwe jij), is nieuw gemaakt door de kennis die "hij" heeft met betrekking tot het beeld van God en dat de kennis die we hebben van God moet aansluiten bij de realiteit van Wie God is en hoe Hij denkt en leeft.

Paulus stelt ook tegen elkaar hoe we waren terwijl we ons oude zelf waren, voordat we opnieuw werden geboren. Paulus' idee van de nieuwe geboorte was dat het ons letterlijk veranderde. Onze levens, acties, denkprocessen, zouden nu allemaal anders moeten zijn als een “nieuwe mens”.

Dit laat zien dat wedergeboren zijn ons op zo'n manier zou moeten veranderen dat we echt nieuwe mensen zijn. Sterker nog, het laat zien dat hoe we werden veranderd (in onze geest) ertoe zou moeten leiden dat ook ons dagelijks “fysiek” leven verandert.

De meeste mensen zien de wedergeboorte als "het schoonvegen van de lei”, "opnieuw beginnen", of gewoon als vergeving en de kans of het recht om naar de hemel te gaan wanneer ze sterven. Hoewel al deze dingen waar zijn, zijn ze niet het doel waarvoor we werden herschapen.

We werden herschapen om het doel van God hier op aarde te dienen. Ons “eeuwige leven” begint niet nadat we fysiek zijn gestorven. Het begint op het moment dat we opnieuw worden gemaakt. Veel, zo niet de meeste Christenen zetten de meeste voordelen van de nieuwe geboorte van zich af totdat ze "in de hemel komen".

De hemel is niet waar je veel van de voordelen van de nieuwe geboorte nodig hebt. Je zult geen macht nodig hebben over ziekte en kwalen in de hemel. Er is geen ziekte of kwaal in de hemel. Gods wil wordt daar perfect en constant gedaan. Wat ook bewijst dat Gods wil genezing en gezondheid is. Als Gods wil ziekte en kwalen omvat, dan zou de hemel er vol van moeten zijn.

Jezus leerde ons bidden: "Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel." Het is onze taak om de aarde te herstellen totdat het lijkt zoals het er in de hemel zou uitzien. Wanneer je een zieke persoon ziet, moet je weten dat God wil dat je naar hen toe gaat en ze "opknapt". Ze zouden er niet zo uitzien of in die toestand in de hemel zijn, dus het is niet Gods wil dat ze op die manier op aarde zijn.

Om naar een persoon toe te lopen en ze te herstellen, zoals Jezus deed, moet je het juiste beeld van God hebben en je moet het correcte beeld hebben van wie je nu bent, dat je een nieuwe schepping bent.

De mens is in het begin gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Genesis 1:26-27: En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Dat beeld en gelijkenis raakte beschadigd toen Adam de wereld overhandigde aan satan. Lukas 4:5-7: En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.

Toen Adam de wereld overdroeg aan satan werd satan de god van deze wereld. 2 Kor 4:4: Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

Toen Adam zich aan satan onderwierp, nam hij een nieuwe natuur aan. Hij nam de aard van zijn nieuwe "god" aan, satan. Sinds die tijd heeft elk persoon die in deze wereld is geboren de aard van de god van deze wereld aangenomen, satan. Wanneer we opnieuw geboren worden, nemen we de aard over van degene naar wie we werden herschapen, Jezus.

Deze nieuwe natuur is in onze geest. Omdat we al zo lang naar de oude natuur hebben geleefd, hebben we gewoonten en gedachten ontwikkeld die in onze hersenen zijn vastgelegd. Deze oude manieren van denken en doen zijn zo “normaal” voor ons dat we geneigd zijn te denken dat we nog steeds zo zijn en dat er niets is veranderd in ons leven. De realiteit is dat die patronen van denken en handelen eenvoudig gewoonten zijn die we hebben ontwikkeld en die moeten veranderen.

Daarom wordt ons verteld dat we onze gedachten moeten vernieuwen. We zouden ook kunnen zeggen dat we onze hersens opnieuw moeten bedraden. We moeten nieuwe gewoonten van denken en spreken en handelen construeren. Deze nieuwe gewoonten moeten aansluiten op het Woord van God. In feite moeten we het Woord van God gebruiken om onze hersenen opnieuw te bedraden. Volgens Romeinen 12: 2, is de ENIGE manier waarop we onze levens kunnen laten transformeren om te zijn zoals ze bedoeld zijn, door onze gedachten te vernieuwen. Dit kan een lang of verkort proces zijn, gebaseerd op de aanpak die we volgen om het te bereiken.

Als we vertrouwen op de "ga naar de kerk op zondag en luister voor 30 minuten" benadering, zal het proces de rest van je leven duren en zelfs dan zul je waarschijnlijk nooit de vrijheid en kracht ervaren waar je voor geschapen bent om in te wandelen. (Dit is het pad dat de meeste mensen nemen.)

Daarentegen, als je besluit je geest zo snel mogelijk te vernieuwen, wordt je waarschijnlijk als vreemd en mogelijk zelfs als aanhanger van een sekte gezien. De reden hiervoor is dat het ongebruikelijk is dat een persoon zich inzet om te veranderen. Je kunt hetzelfde antwoord van mensen zien als hun geliefden beslissen om hun drugsgebruik of eetgedrag radicaal te veranderen. Het verschil is dat gemiddelde mensen blij zijn als hun geliefden van drugs af willen omdat ze weten wat de schade aan drugs is. Maar je geliefden kunnen anders reageren als ze denken dat je "te ver gaat" met "religie". Dit is vergelijkbaar met wat we een paar jaar geleden in de film “The Matrix” zagen. De meeste mensen realiseren zich niet dat de fysieke wereld een vervuilde en vervormde versie van het geestelijke rijk is en dat dit het geestelijke rijk is van waaruit we zouden moeten werken.

Je zult een aantal van hetzelfde soort reacties zien als je in dienst zou treden bij het leger. Over het algemeen zijn mensen trots op je dat je in het leger bent gegaan, ook al begrijpen ze niet waarom je het wilt doen. Ze kennen de strenge discipline die je zult ondergaan om een "soldaat" te worden. Als je terugkeert van de basisopleiding, zie je er anders uit, loop je anders, praat je anders, omdat je anders zult zijn, vooral omdat je anders zult denken.

Het vernieuwen van je gedachten is om je anders te laten denken. Het vernieuwen van de gedachten is eigenlijk leren denken als Jezus. 1 Kor 2:16: Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.

Omdat mensen al zo lang hebben gehoord dat Gods gedachten boven onze gedachten uitgaan en Zijn wegen boven onze wegen uitstijgen, hebben velen een bolwerk in hun geest opgebouwd dat zij de gedachten van God niet kunnen kennen. Die tekst (plus vele anderen) vertelt ons dat we de gedachten van God kunnen kennen en moeten denken omdat we de gedachten van Christus hebben. Dit is slechts een voorbeeld van de huidige staat van de kerk. Wanneer we beginnen onze geest te vernieuwen en de gedachten van Jezus gaan denken, zullen we totaal anders denken.

In de gedachten van Jezus was er geen mogelijkheid tot falen of gebrek. Hij heeft nooit overwogen of Hij genoeg kracht had, of genoeg van de Geest, of genoeg "zalving". Hij wist gewoon hoe zijn Vader, God, was. Omdat Hij het hart en de gedachten van God kende, ging Hij gewoon rond met het goede doen, en genas allen die onderdrukt waren door de duivel. Hij hoefde nooit eens te bidden of hij wel of niet iemand wilde genezen. Hij wist altijd dat het ALTIJD Gods wil was om te genezen.

Het echte geheim van macht dat Jezus kende, was dat Hij vastberaden bleef. Hij wist dat hij gefocust moest blijven op het koninkrijk en op zijn missie. De nieuwe schepping is een radicaal nieuwe manier van leven. Als je een nieuwe schepping bent, ben je geschapen om precies te leven zoals Jezus leefde. Hij was altijd bezig met de zaken van Zijn Vader.

Er is zoveel vrijheid in het leven van het Jezus leven. Geen zorgen, geen angst, geen gebrek. Gewoon vredig rusten in Christus en in de kennis en het geloof dat Hij niet zou liegen, zelfs als Hij het kon. Leven als een nieuwe schepping is echt het beste soort leven. Natuurlijk kunnen er beproevingen en tegenslagen zijn. Maar net zoals Jezus zei, heeft Hij overwonnen en dat zullen wij ook doen als we in vrede en geloof blijven en ons niet laten meeslepen in de druk en activiteiten van het moment. Ons leven is verborgen in Christus. Christus in ons, de hoop op glorie.

Terwijl we doorgaan met dieper gaan in de realiteit van dit nieuwe leven, beginnen we een leven te leiden van voortdurende dankbaarheid aan God. Zelfs als er problemen zijn, verander dan niet je houding of je gemoedstoestand. Haal diep adem en onthoud, anderen hebben soortgelijke pogingen doorstaan en zijn standvastig gebleven. Als we doorgaan met goed doen, zullen we de beloning van trouw ontvangen.